Zobowiązania dla pracodawcy – gwarancje dla kobiet w ciąży. Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy (KP) na Litwie

2 min czytania

Od 1 sierpnia 2020 roku na Litwie weszły w życie pewne zmiany w Kodeksie Pracy (KP). Dotyczą one kwestii pracowników z problemami zdrowotnymi oraz kobiet w ciąży. Kobiety w ciąży i rodzice wychowujące małoletnie dzieci nadal pozostaną po ochroną prawa.

Odnowiony Kodeks Pracy (KP) zapewnia szerokie gwarancje dla kobiet w ciąży.

Art. 132 Kodeksu pracy stanowi, że umowa o pracę z kobietą w ciąży nie może zostać rozwiązana od dnia wydania dla pracownicy zaświadczenia lekarskiego o ciąży oraz wcześniej niż miesiąc po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, z wyjątkiem art. 136 § 1 i 2 Kodeksu., a także krótkoterminową umowę o pracę na koniec okresu jej obowiązywania. Również w przypadku pracowników wychowujących dziecko (dzieci w wieku poniżej trzech lat) umowa o pracę nie może zostać rozwiązana, chyba że wina leży po stronie pracownika (art. 129 kodeksu).

W jakich wypadkach umowa o pracę może zostać rozwiązana, (KP 136 str. 1 i 2 d. są wyjątki):

• prawomocnym orzeczeniem sądu lub orzeczeniem sądu, zgodnie z którym pracownik zostaje skazany na karę uniemożliwiającą mu kontynuowanie pracy;

• pozbawienie pracownika szczególnych uprawnień do wykonywania określonej pracy w trybie określonym w ustawie;• na wniosek organów statutowych lub urzędników;

• gdy pracownik nie jest w stanie wykonywać tych obowiązków lub pracować zgodnie z postanowieniami Służby Ochorony Zdrowia lub w wyniku niepełnosprawności;

• gdy pracownik jest w wieku od czternastu do szesnastu lat, jedno z rodziców lub przedstawiciel ustawowy dziecka, lekarz nadzorujący zdrowie dziecka lub szkoła, w której uczy się dziecko, nakazuje rozwiązanie umowy o pracę w okresie roku szkolnego;

• po likwidacji pracodawcy, jeżeli inna osoba prawna nie była prawnie zobowiązana do przejęcia jej obowiązków;

• W przypadku śmierci pracodawcy umowa o pracę wygasa pod nieobecność jego następcy;

• wygaśnięciu krótkoterminowej umowy o pracę.Jest to wyczerpująca lista przypadków, w których kobieta w ciąży może zostać zwolniona wbrew jej woli. Momentem, od którego pracodawca nie może zwolnić kobiety w ciąży, jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o ciąży, dlatego wskazane jest pracownicom jak najszybsze przedstawienie pracodawcy tego dokumentu. Pracodawca będzie mógł zwolnić pracownicę w ciąży dopiero miesiąc po urlopie macierzyńskim.

Obserwuj nas

Kontakt

kontakt@mamawracadopracy.eu
tel. 783-032-114

Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

© 2020 • by Softathlon