Delegacje i nadgodziny matki dziecka do lat 4. Jakie przywileje ma Mama wracająca do pracy?

< 1 min czytania

Według Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia lat 4 przysługują dodatkowe uprawnienia dot. wykonywania pracy. Z przywileju mogą skorzystać zarówno biologiczni rodzice, jak i faktyczni opiekunowie dziecka. Decyzja z których uprawnień skorzysta lub nie, należy do pracownika. Musi on w tej sprawie złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie, które przechowuje się w aktach danego pracownika.

Jeżeli obydwoje rodzice/opiekunowie dziecka zatrudnieni są na podstawie stosunku pracy, z przywileju może skorzystać tylko jedno z nich. W takim przypadku jedno z rodziców/opiekunów składa pracodawcy oświadczenie o zamiarze skorzystania z uprawnień, zaś drugi rodzic/opiekun u swojego pracodawcy oświadczenie o braku zamiaru korzystania z uprawnień.

Rodzicowi wychowującemu dziecko do lat. 4 pracodawca bez jego zgody nie może zlecić:

– wykonywania pracy w nadgodzinach, czyli w wymiarze czasu pracy przekraczającym 8h. Pracodawca nie ma prawa wymagać od pracownika pracy ponad 8h dziennie, nawet jeśli wcześniej był zatrudniony w systemie pracy, w którym praca wykonywana jest ponad 8h dziennie. Za pracę ze zmniejszenie wymiaru pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia;

– wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w przerwanym systemie pracy;

– odbywania delegacji poza stałym miejscem pracy.

W sytuacji, gdy pracownik zgodził się na pracę w nadgodzinach, zaś nie wyraziła zgody na pracę w porze nocnej, pracodawca musi pamiętać, że przy takim oświadczeniu nie wolno mu zatrudniać pracownika w tych nadgodzinach, które przypadają na porę nocną.

Obserwuj nas

Kontakt

kontakt@mamawracadopracy.eu
tel. 783-032-114

Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

© 2020 • by Softathlon